ارکان سمپوزیوم

ارکان سمپوزیوم

هیأت رئیسه سمپوزیوم

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

شورای سیاست گذاری

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

دبیر سمپوزیوم

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

کمیته علمی

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

کمیته مدیران

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

کمیته مدیران بخش دولتی

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

کمیته اجرای

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

 symposium pillars

symposium pillars

board of directors

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

policy council

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

symposium secretar

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

scientific committee

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

managers committee

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

governmental managers committee

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

executive committee

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive

George Burton

Flow Interactive
× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید