انجمن مديريت پروژه ايران

انجمن مديريت پروژه ايران به عنوان موسسه اي غير انتفاعي و عضو و نماينده IPMA در ايران با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به همت تعدادي از اساتيد و مديران حرفه اي كشور با هدف بنيادي ارتقاي جايگاه مديريت پروژه در كشور به فعاليت هاي زير مي پردازد:
• گسترش و پيشبرد دانش مديريت پروژه و بومي سازي آن
• ارتقاء جايگاه مديريت پروژه در نظام فني و اجرايي كشور
• رشد مديران پروژه و توسعه كمي و كيفي نيروهاي تخصصي مرتبط
• توسعه و ترويج آموزش، پژوهش و مشاوره مديريت پروژه

× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید

لینک ورود به پلتفرم برگزاری سمپوزیوم