مدیر عامل موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

 

سوابق آکادمیک:

سوابق اجرایی: