مدل هوش هیجانی برای مدیریت پروژه

هدف از تدوین این روش اجرایي، تشریح نحوه مدیریت ریسکهای HSEمرتبط با فعالیتهایی از قبیل شناسایی، ارزیابی ریسک ، تعیین كنترل‌ها و رسانیدن آنها به حد مورد نظر سازمان در شرایط عملیاتي نرمال، غیر نرمال و اضطراری و تعیین ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با آنها و با توجه به مطالعات محیط داخل و خارج و […]

چگونه مدیران پروژه از هوش هیجانی برای ایجاد محیط سودمند برای پروژه استفاده کنند؟

میان محیط پروژه و میزان سوددهی و رضایت اعضای تیم رابطه مستقیم وجود دارد. مدیر پروژه عمدی یا سهوی، مسیر کلی پروژه را تعیین می‌کند. مدیران پروژه باکارها و ارتباطات خود می‌توانند موجب پیشرفت یا پسرفت کار شوند. ما به روش‌هایی که مدیران پروژه با آن‌ها می‌توانند مسئولیت­های خود را انجام دهند و محیطی مثبت […]

مدل هوش هیجانی برای مدیریت پروژه

هوش هیجانی چیست؟ عبارت هوش هیجانی را در اصل دو روان‌شناس با نام‌های پیتر سالووی و جان دی­مایر در سال 1990 ابداع کردند.  هوش هیجانی: توانایی کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران، ایجاد تمایز بین آن‌ها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت اندیشه و کارهای خود. در یکی از کتاب‌های گلمن و همکارش، […]