دکتر مریم اشرفی

 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1395تا کنون؛
 • مدیر دفتر آموزشهای آزاد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1394تا کنون؛
 • رئیس موسسه مطالعات سیاستگذاری، مدیریت و نوآوری سینا، 1387تا 1392؛
 • عضو کارگروه مشورتی ستاد اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1389تا1392؛
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی سال 1389- 90؛
 • مجری پروژه مطالعه نحوه ورود کشورها در پژوهش: مطالعه کشورهای منتخب، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1392؛
 • مدیر پروژه مطالعه وضعیت موجود ایران در حوزه انرژیهای نو، مرکز همکاریهای علمی بینالمللی، 1391؛
 • مجری پروژه ارائه خدمات و انجام کار در خصوص پروژه ،ERPموسسه مطالعات بینالمللی انرژی، 1391؛
 • همکار در پروژه تدوین نقشه علم و فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی- 1390؛
 • مدیر پروژه دستهبندی، تدوین شاخصهای ارزیابی و تحلیل نتایج اولویتبندی طرحهای پژوهشی پنجساله پنجم شرکت ملی گاز- 1389؛
 • همکار در پروژه تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی بنیاد ملی نخبگان- 1389؛
 • همکاری در پروژه طراحی و راهاندازی پرتال اطلاعاتی اعتبارات پژوهشی و علم و فناوری کشور، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، 1388؛
 • مدیر پروژه طراحی سیستم و تدوین رویههای اجرایی کمیسیون انجمنهای علمی کشور در وزارت علوم- 1388؛
 • همکاری در پروژه ارزیابی موسسات پژوهشی با استفاده از مدل 1388 –EFQM؛
 • مدیر پروژه طراحی پایگاه اطلاعرسانی اسناد حوزه علم و فناوری- سال 1387؛
 • مجری پروژه تدوین سیاستها و اولویتهای تحقیقاتی کشور به منظور هزینهکرد اعتبارات پژوهشی در راستای اجرای بند 26ماده واحده قانون بودجه سال 88کل کشور- 1388؛
 • همکار اصلی در تدوین نقشه جامع علمی کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1387تاکنون؛
 • کارشناس ارشد و مسئول هماهنگی- دفتر حمایت از پروژههای پژوهشی تقاضامحور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1385تا 1387 و همکاری در پروژه طراحی سیستم این دفتر؛
 • کارشناس پروژه مطالعات تطبیقی و سیستمهای اطلاعاتی- سندیکای شرکتهای ساختمانی- سال 1384؛
 • عضو هیات تحریریه مجله راهبرد،HSEسال .1383
× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید