علی واحدی

دانشجوی ارشد مدیریت پروژه و طرح از فرانسه

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از تربیت مدرس

دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از علم و صنعت

مدرس و نویسنده حرفه ای مدیریت پروژه و برنامه ریزی استراتژیک است. خدمات آموزشی او بیشتر به مباحث مدیریت پروژه، مدیریت پروژه ارزش کسب شده (EVPM)، کارت امتیازی متوازن (BSC)، مدیریت حرفه ای ریسک (RMP)، مفهوم بلوغ سازمانی مدیریت پروژه، ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در سازمانها و ارزیابی سازمانها بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM) و بکارگیری مفاهیم آن در سازمان مرتبط بوده و خدمات مشاوره او بیشتر بر پیاده سازی مباحث فوق متمرکز می باشد.

back to top