مهندس سید محمدحسن موسوی

مــشــاور و مـــدرس مـدیــریــت پـــــروژه

 

چکیده موضوع سحنرانی:

سال هاست که دیگر مسئولیت سازمان ها و مدیران پروژه تنها ارزش آفرینی مالی نیست. مسئولیت اجتماعی سازمان و مدیران پروژه ایده جدیدی است که در استراتژی ها گنجانیده شده و نقش مهم تری را در دنیا ایفا میکند. از این رو در آینده نزدیکی مسئولیت اجتماعی نه تنها در هدف های استراتژیک سازمان ها آورده می شود بلکه به صورت یکپارچه در هدف های اجرای پروژه ها نیز تعیین خواهد شد. افزون بر این، تنها مدیران ارشد سازمان نیستند که همیشه باید این مسئولیت را در نظر بگیرند، بلکه مدیران پروژه نیز باید توانایی شناخت و پیاده سازی مسئولیت های اجتماعی شرکت را در کار خود و در ارتقا منافع اجتماعی داشته باشند. مدیران پروژه باید در حالی که توازن خواست ها و تضادهای مختلف اجرای پروژه مانند زمان، هزینه، محدوده، کیفیت و منابع را حفظ می کنند، روش های جدیدی را برای تاثیر گذاری در اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پروژه در انجام کار بیابند. این شامل برآورده کردن نیازهای حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی های نسل های آینده است. از این رو است که پیش بینی میشود در ویرایش جدید، مسئولیت های اجتماعی مدیران پروژه به عنوان یک فصل در PMBOK آورده شود.

سوابق آکادمیک:

 • دانشجوی دوره دکتری مدیریت کسب و کار (DBA) با گرایش کارآفرینی، دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کسب و کار (EMBA)، سازمان مدیریت صنعتی ایران
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق اجرایی:

 • عضو هیأت مدیره شرکت شهاب خودرو
 • عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران(PMPiran)
 • منتور و مدرس رسمی دور ههاي آمادگی آزمون PMP
 • مدیر پروژه شرکت مدیریت پروژه هاي صنعتی ابدال (مپصا) در مدیریت طرح پروژه
 • بهینه سازي و افزایش ظرفیت پالایشگاه امام خمینی شازند اراك
 • دریافت لوح سیمین مشاوره مدیریت پروژه از سازمان مدیریت صنعتی ایران براي پروژه بهینه سازي و افزایش ظرفیت پاالیشگاه امام خمینی شازند اراك
 • عضو تیم پروژه راه اندازي 5 کارخانه در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت
 • مدیر پروژه ساخت اولین پمپ هاي کولینگ مجتمع هاي نفت و نیروگاه ها در ایران
 • مدیر مهندسی ساخت اولین شیر نفتی در ایران
× اگه سوالی درباره سمپوزیوم دارید از من بپرسید