مهندس علی امام

مدیر عامل مترو تهران و عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران

back to top