لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

شرایط اسپانسری

 

 

 • اختصاص 18 متر غرفه در فضای نمایشگاهی
 • حضور 35 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در سمپوزیوم
 • کارت تخفیف 10% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 25 نفر از اعضای سازمان
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه‌اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت سمپوزیوم به مدت 2 سال
 • پخش مصاحبه با مدیرعامل سازمان
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن
 • فرصت بیان تجربه به یکی از مدیر پروژه حامی
 • پخش لوگو موشن اسپانسر در پایان زمان سخنرانی ها
 • اهدای تندیس یاد‌بود به حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه‌ی کامل ویدیو‌ی برگزاری همایش به حامی
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در ابتدای هر سخنرانی
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی پوسترها و بنرها
 • قرار دادن بروشور و کاتالوگ حامی در سایت سمپوزیوم

 

 

 • اختصاص 12 متر غرفه در فضای نمایشگاهی
 • حضور 20 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در سمپوزیوم
 • کارت تخفیف 10% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 10 نفر از اعضای سازمان
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه‌اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت سمپوزیوم به مدت 1 سال
 • قرار دادن پرچم سازمان برروی سن
 • فرصت بیان تجربه به یکی از مدیر پروژه حامی
 • اهدای تندیس یاد‌بود به حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه‌ی کامل ویدیو‌ی برگزاری همایش به حامی
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در انتهای هربخش
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی پوسترها و بنرها
 • قرار دادن بروشور و کاتالوگ حامی در سایت سمپوزیوم

 

 

 • اختصاص 9 متر غرفه در فضای نمایشگاهی
 • حضور 15 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در سمپوزیوم
 • کارت تخفیف 10% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 7 نفر از اعضای سازمان
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه‌اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت سمپوزیوم به مدت 1 سال
 • اهدای تندیس یاد‌بود به حامی در اختتامیه
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی 3 مرتبه
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی پوسترها و بنرها
 • قرار دادن بروشور و کاتالوگ حامی در سایت سمپوزیوم

 

 

 • حضور 10 نفر از اعضای سازمان به صورت رایگان در سمپوزیوم
 • کارت تخفیف 10% برای حضور در دوره‌های آموزشی شرکت به ازای 5 نفر از اعضای سازمان
 • انتشار تیزر و محتوای شبکه‌اجتماعی اسپانسر درصفحه اینستاگرام سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی اسپانسر برروی سایت سمپوزیوم به مدت 1 سال
 • اهدای تندیس یاد‌بود به حامی در اختتامیه
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی 2 مرتبه
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی پوسترها و بنرها
 • قرار دادن بروشور و کاتالوگ حامی در سایت سمپوزیوم

شرایط اسپانسری