لوگو هدر نهمین سمپوزیوم
 • %۲۵ تخفیف جهت شرکت در نمایشگاه جانبی سمپوزیوم
 • حضور ۶۰ نفر از اعضای سازمان حامی به صورت رایگان در سمپوزیوم
 • اهدای کارت تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی برای ۴۰ نفر از کارکنان حامی جهت حضور دردوره‌های آموزشی شرکت‌‌‌‌ برگزارکننده سمپوزیوم
 • %۵۰ تخفیف جهت ثبت نام نفرات اضافه در روز سمپوزیوم
 • انتشار‌تیزر(حداکثر۳دقیقه)‌‌‌ حامی‌ در ‌شبکه‌های اجتماعی سمپوزیوم
 • قراردادن بروشور و کاتالوگ حامی در سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی حامی به مدت ۲ سال بر روی سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی پوسترها و بنرها
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در روز سمپوزیوم ۴ مرتبه
 • قرار دادن پرچم سازمان بر روی سن ارائه ها
 • پخش فیلم مصاحبه با مدیرعامل حامی در شبکه اجتماعی
 • فرصت بیان تجربه به یکی از مدیران پروژه حامی
 • پخش لوگو موشن حامی در پایان زمان سخنرانی‌ها
 • اهدای تندیس یاد‌بود به حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه‌ کامل ویدیو‌ی برگزاری همایش به حامی
 • %۱۵ تخفیف شرکت در نمایشگاه جانبی سمپوزیوم
 • حضور ۳۰ نفر از اعضای سازمان حامی به صورت رایگان در سمپوزیوم
 • اهدای کارت تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی برای ۲۰ نفر از کارکنان حامی جهت حضور دردوره‌های آموزشی شرکت‌‌‌‌ برگزارکننده سمپوزیوم
 • %۳۰ تخفیف جهت ثبت نام نفرات اضافه در سمپوزیوم
 • انتشار‌تیزر(حداکثر۳دقیقه)‌‌‌ حامی‌ در ‌شبکه‌های اجتماعی سمپوزیوم
 • قراردادن بروشور و کاتالوگ حامی در سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی حامی به مدت ۱ سال بر روی سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی پوسترها و بنرها
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در روز سمپوزیوم ۲ مرتبه
 • قرار دادن پرچم سازمان بر روی سن ارائه ها
 • پخش فیلم مصاحبه با مدیرعامل حامی در شبکه اجتماعی
 • پخش لوگو موشن حامی در پایان زمان سخنرانی‌ها
 • اهدای تندیس یاد‌بود به حامی در اختتامیه
 • ارائه نسخه کامل ویدئوی برگزاری همایش به حامی
 • %۱۰ تخفیف جهت شرکت در نمایشگاه جانبی سمپوزیوم
 • حضور ۲۰ نفر از اعضای سازمان حامی به صورت رایگان در سمپوزیوم
 • اهدای کارت تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی برای ۱۵ نفر از کارکنان حامی جهت حضور دردوره‌های آموزشی شرکت برگزارکننده سمپوزیوم
 • %۱۵ تخفیف جهت ثبت نام نفرات اضافه در روز سمپوزیوم
 • انتشار‌تیزر(حداکثر۳دقیقه)‌‌‌ حامی‌ در ‌شبکه‌های اجتماعی سمپوزیوم
 • قراردادن بروشور و کاتالوگ حامی در سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی حامی به مدت ۱ سال بر روی سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی پوسترها و بنرها
 • پخش تیزر تبلیغاتی حامی در روز سمپوزیوم ۱ مرتبه
 • قرار دادن پرچم سازمان بر روی سن ارائه ها
 • پخش لوگو موشن حامی در پایان زمان سخنرانی‌ها
 • اهدای تندیس یاد‌بود به حامی در اختتامیه
 • حضور ۱۰ نفر از اعضای سازمان حامی به صورت رایگان در سمپوزیوم
 • اهدای کارت تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی برای برای ۷ نفر از کارکنان حامی جهت حضور دردوره‌های آموزشی شرکت برگزارکننده سمپوزیوم
 • انتشار‌تیزر(حداکثر۳دقیقه)‌‌‌ حامی‌ در ‌شبکه‌های اجتماعی سمپوزیوم
 • قراردادن بروشور و کاتالوگ حامی در سایت سمپوزیوم
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی سایت سمپوزیوم به مدت ۱ سال
 • قرار دادن لوگوی حامی بر روی پوسترها و بنرها
 • پخش لوگوموشن حامی در پایان زمان سخنرانی‌ها
 • اهدای تندیس یاد‌بود به حامی در اختتامیه