دکتر سید محمدرضا علوی پور

سید محمدرضا علوی پور

سوابق علمی و کاری:

 • مدیرعامل موسسه ACEMI
 • دکترای مدیریت ساخت از دانشگاه Tech Illinois آمریکا
 • دارای مدرک مدیریت حرفه ای پروژه (PMP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا
 • دارای مدارک CMIT و CM از انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA)
 • عضو و همکار سابق تحقیقاتی انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA)
 • همکار سابق تحقیقاتی بخش MPIC انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE)
 • همکار سابق تحقیقاتی پروفسور Arditi David در زمینه های مدیریت مالی، هزینه و تامین مالی پروژه و وظایف و مسئولیتهای مدیرپروژه و ساخت در طول چرخه حیات پروژه
 • همکار سابق آموزشی و اجرایی پروفسور Lemming Raymond در زمینه های مختلف مدیریت مالی پروژه، برآورد هزینه پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت قراردادها، آنالیزتاخیرات وحقوق ساخت
 • دارای درجه نخبگی از بنیاد ملی نخبگان ایران
 • عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس حقوق ساخت ایران
 • داور اولین مسابقه ملی حقوق ساخت ایران
 • دریافت عنوان مقاله منتخب در July سال 2019 از سوی مجله Management and Engineering Construction در آمریکا
 • دارای بیش از 14 سال سابقه اجرایی، مشاوره،تحقیقاتی و آموزشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت در داخل و خارج از ایران