دکتر عماد قائنی

عماد قائنی

سوابق علمی:

  •  دکترای مدیریت منابع انسانی – دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی مدیریت صنعتی – دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

  • شریک و عضو هیئت مدیره (شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا)
  • سرمایه گذار و عضو هیئت مدیره (جآن)
  • عضو هیئت مدیره (کاربوم)
  • مدیر توسعه شایستگی (Rhyton Solutions GmbH)
  • عضو هیئت مدیره (شاپرک)
  • بنیانگذار و مدیرعامل (وب‌یاد)
  • هم‌بنیانگذار و مدیرعامل (رایا زیتون)