سخنرانان کارگاه جانبی

مهندس علی فلاح پور

مهندس حسین رادمهر

مهندس مهدی خیری

مهندس عاطفه مومن

مهندس مقبل زاده

مهندس خلیل نژاد

مهندس آذین روحی

 دامون میر هاشمی