سخنرانان

مهندس علی واحدی

 مهندس سعید مقدسی

مهندس الهه عزیزی

دکتر بهنام چاووشی

مهندس رضا ایکانی

دکتر امین الوانچی

دکتر فریبرز داورپناه

مهندس روزبه کتب‌زاده

مهندس مهدی ولایتی

مهندس مهدی خیری

دکتر فرهنک شعفی

دکتر علی موسوی

مهندس محمدحسن موسوی

مهندس پیام معین افشار

مرضیه کثیری

دکتر مریم اشرفی

مهندس رضا آتش‌فراز

مهندس علی امامی

back to top