لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

شورای سیاست‌گذاری هشتمین سمپوزیوم

 • مهندس مهدی خیری

  مدیرعامل شرکت ویستا فراز بام

 • مهندس مهدی ولایتی

  مدیر پروژه

 • مهندس روزبه کتب زاده

  مشاور و مدرس مدیریت پروژه

 • آقای فرهاد نصرالله پور

  دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران

 • آقای سعید مقدسی

  رئیس هیآت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

آقای غلامرضا کاظمی دینان

رئیس شورای سیاست‌گذاری

آقای مهدی ابراهیمی

مدیر پروژه پتروشیمی الماس

آقای مهدی بخشنده

عضو شورای سیاست‌گذاری

مدیرعامل شرکت داتیس

آقای امیر خدابخش

مشاور عالی شورای سیاست‌گذاری

آقای مهدی خیری

مدیرعامل شرکت ویستا فراز

روزبه کتب زاده

آقای روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

داوود طاهری خرم آبادی

آقای داوود طاهری خرم آبادی

مدیرعامل شرکت رستاک پویا

خانم آرزو گودرزی

رئیس هیئت مدیره شرکت راهبران سیستم رستاک

آقای مهدی معین

مدیر عامل شرکت پیشرو مدیریت پیران

آقای سعید مقدسی

رئیس هیئت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

دامون ميرهاشمی

آقای دامون ميرهاشمی

مدير واحد مديريت و كنترل پروژه

مجموعه شركت‌های ايبكو

فرهاد نصرالله پور

اقای فرهاد نصرالله پور

دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران

مهدی ولایتی

آقای مهدی ولایتی

مدیر پروژه و مدرس مدیریت پروژه

مینا یاوری مقدم

خانم مینا یاوری مقدم

مدیر پروژه و مدرس مدیریت پروژه

آقای غلامرضا کاظمی دینان

رئیس شورای سیاست‌گذاری

آقای مهدی بخشنده

عضو شورای سیاست‌گذاری

مدیرعامل شرکت داتیس

آقای امیر خدابخش

مشاور عالی شورای سیاست‌گذاری

آقای مهدی معین

مدیر عامل شرکت پیشرو مدیریت پیران

آقای سعید مقدسی

رئیس هیآت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

خانم آرزو گودرزی

رئیس هیات مدیره شرکت راهبران سیستم رستاک

آقای مهدی خیری

مدیرعامل شرکت ویستا فراز

مهدی ولایتی

آقای مهدی ولایتی

مدیر پروژه

روزبه کتب زاده

آقای روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

فرهاد نصرالله پور

اقای فرهاد نصرالله پور

دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران

داوود طاهری خرم آبادی

آقای داوود طاهری خرم آبادی

مدیرعامل شرکت رستاک پویا

مینا یاوری مقدم

خانم مینا یاوری مقدم

مدیر پروژه و مدرس مدیریت پروژه

دامون ميرهاشمی

آقای دامون ميرهاشمی

مدير واحد مديريت و كنترل پروژه

مجموعه شركت‌های ايبكو

آقای مهدی ابراهیمی

مدیر پروژه پتروشیمی الماس

آقای امیر خدابخش

مشاور عالی شورای سیاست‌گذاری

روزبه کتب زاده

آقای روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

مهدی ولایتی

آقای مهدی ولایتی

مدیر پروژه

آقای مهدی خیری

مدیرعامل شرکت ویستا فراز بام

فرهاد نصرالله پور

اقای فرهاد نصرالله پور

دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران

آقای سعید مقدسی

رئیس هیآت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

خانم آرزو گودرزی

رئیس هیات مدیره شرکت راهبران سیستم رستاک

آقای مهدی معین

مدیر عامل شرکت پیشرو مدیریت پیران

داوود طاهری خرم آبادی

آقای داوود طاهری خرم آبادی

مدیرعامل شرکت رستاک پویا

آقای مهدی بخشنده

عضو شورای سیاست‌گذاری

مدیرعامل شرکت داتیس

آقای غلامرضا کاظمی دینان

رئیس شورای سیاست‌گذاری

آقای امیر خدابخش

مشاور عالی شورای سیاست‌گذاری