شورای سیاست‌گذاری هشتمین سمپوزیوم

 • مهندس مهدی خیری

  مدیرعامل شرکت ویستا فراز بام

 • مهندس مهدی ولایتی

  مدیر پروژه

 • مهندس روزبه کتب زاده

  مشاور و مدرس مدیریت پروژه

 • آقای فرهاد نصرالله پور

  دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران

 • آقای سعید مقدسی

  رئیس هیآت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

آقای غلامرضا کاظمی دینان

رئیس شورای سیاست‌گذاری

آقای مهدی ابراهیمی

مدیر پروژه پتروشیمی الماس

آقای مهدی بخشنده

عضو شورای سیاست‌گذاری

مدیرعامل شرکت داتیس

آقای امیر خدابخش

مشاور عالی شورای سیاست‌گذاری

آقای مهدی خیری

مدیرعامل شرکت ویستا فراز

روزبه کتب زاده

آقای روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

آقای داوود طاهری خرم آبادی

مدیرعامل شرکت رستاک پویا

خانم آرزو گودرزی

رئیس هیئت مدیره شرکت راهبران سیستم رستاک

آقای مهدی معین

مدیر عامل شرکت پیشرو مدیریت پیران

آقای سعید مقدسی

رئیس هیئت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

آقای دامون ميرهاشمی

مدير واحد مديريت و كنترل پروژه

مجموعه شركت‌های ايبكو

اقای فرهاد نصرالله پور

دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران

مهدی ولایتی

آقای مهدی ولایتی

مدیر پروژه و مدرس مدیریت پروژه

خانم مینا یاوری مقدم

مدیر پروژه و مدرس مدیریت پروژه

آقای غلامرضا کاظمی دینان

رئیس شورای سیاست‌گذاری

آقای مهدی بخشنده

عضو شورای سیاست‌گذاری

مدیرعامل شرکت داتیس

آقای امیر خدابخش

مشاور عالی شورای سیاست‌گذاری

آقای مهدی معین

مدیر عامل شرکت پیشرو مدیریت پیران

آقای سعید مقدسی

رئیس هیآت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

خانم آرزو گودرزی

رئیس هیات مدیره شرکت راهبران سیستم رستاک

آقای مهدی خیری

مدیرعامل شرکت ویستا فراز

مهدی ولایتی

آقای مهدی ولایتی

مدیر پروژه

روزبه کتب زاده

آقای روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

اقای فرهاد نصرالله پور

دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران

آقای داوود طاهری خرم آبادی

مدیرعامل شرکت رستاک پویا

خانم مینا یاوری مقدم

مدیر پروژه و مدرس مدیریت پروژه

آقای دامون ميرهاشمی

مدير واحد مديريت و كنترل پروژه

مجموعه شركت‌های ايبكو

آقای مهدی ابراهیمی

مدیر پروژه پتروشیمی الماس

آقای امیر خدابخش

مشاور عالی شورای سیاست‌گذاری

روزبه کتب زاده

آقای روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

مهدی ولایتی

آقای مهدی ولایتی

مدیر پروژه

آقای مهدی خیری

مدیرعامل شرکت ویستا فراز بام

اقای فرهاد نصرالله پور

دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران

آقای سعید مقدسی

رئیس هیآت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

خانم آرزو گودرزی

رئیس هیات مدیره شرکت راهبران سیستم رستاک

آقای مهدی معین

مدیر عامل شرکت پیشرو مدیریت پیران

آقای داوود طاهری خرم آبادی

مدیرعامل شرکت رستاک پویا

آقای مهدی بخشنده

عضو شورای سیاست‌گذاری

مدیرعامل شرکت داتیس

آقای غلامرضا کاظمی دینان

رئیس شورای سیاست‌گذاری

آقای امیر خدابخش

مشاور عالی شورای سیاست‌گذاری