لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

دبیر اجرایی

  • دانش آموخته مديريت كسب و كار گرايش MBA دانشگاه تهران،
  • مشاور بهبود محيط كسب و كار،
  • مشاور ارتباط با صنعت و كارافرينان،
  • مدير مركز همايشهاي دانشكده كارافريني دانشگاه تهران