نادر خرمی راد

نادر خرمی راد

سوابق علمی و کاری:

  • عضویت در تیم دوازده نفره تالیف PMBOK نسخه7
  • مولف ارشد متودولوژی مدیریت پروژه P3.express
  • مولف مجموعه اصول NUPP
  • مشاور نسخه ششم PRINCE2
  • مشاور نسخه اول PRINCE2 Agile
  • مشاور نسخه 2020 استاندارد مدیریت طرح MSP
  • مشاور در تدوین گواهی EXIN Agile Scrum Master
  • مولف منوآل رسمی گواهی EXIN Agile Scrum Foundation