لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

کمیته علمی

خانم یگانه اکبر نتاج

 مدیر آکادمی PMPiran

آقای نوید فتحی

مدیر پروژه

آقای امیر قربان زاده

 مدیر پروژه

آقای محمدحسین قنوات‌پور

مدرس مدیریت پروژه

آقای روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

آقای مهدی ولایتی

 مدیر پروژه

آقای روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه

خانم یگانه اکبر نتاج

 مدیر آکادمی PMPiran

آقای امیر قربان زاده

 مدیر پروژه

آقای محمدحسین قنوات‌پور

مدرس مدیریت پروژه

آقای نوید فتحی

مدیر پروژه

آقای مهدی ولایتی

مدیر پروژه و مدرس مدیریت پروژه

مهندس محمدحسین قنوات‌پور

مدرس مدیریت پروژه

مهندس مهدی ولایتی

مدیر پروژه

امیر قربان زاده

 مدیر پروژه

مهندس روزبه کتب زاده

مشاور و مدرس مدیریت پروژه