لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

کمیته علمی

امیرعلی عبدالمحمدی

شاهین صدیقی

سعید مقدسی

امیرمسعود شهری

مهران خلیل‌نژاد

دکتر یاسر رحیمی

محقق و مشاور مدیریت پروژه