رئیس هیآت مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران

 

سوابق آکادمیک:

سوابق اجرایی: