لوگو هدر نهمین سمپوزیوم

دکتر مجید پرچمی جلال

دانشیار دانشگاه تهران

 

سوابق آکادمیک:

 • دارای مدرک دکترى، 1387، عمران – مديريت ساخت، علم و صنعت ايران
 • دارای مدرک کارشناسى ارشد، 1379، عمران – مديريت ساخت، علم و صنعت ايران
 • دارای مدرک کارشناسى، 1377، مهندسى عمران، علم و صنعت ايران

سوابق اجرایی:

 • معاون دانشجويى و فرهنگى پرديس هنرهاى زيبا
 • مسئول گروه کارشناسى ارشد مديريت پروژه مجازى
 • مسئول دوره مجازى مديريت پروژه و ساخت
 • عضو کميته داوران پژوهش سال 94 انجمن مديريت پروژه ايران
 • عضو کميته راهبردى طرح عامل چهارم شهردارى تهران در پرديس هنرهاى زيبا
 • عضو هيئت مديره شرکت دانشگاهى خانه عمران و معمارى دانشگاه تهران
 • عضو کميته داوران مقالات يازدهمين کنفرانس بين المللى مديريت پروژه
 • عضو کميته داوران مقالات دهمين کنفرانس بين المللى مديريت پروژه
 • عضو کميته داوران مقالات نهمين کنفرانس بين المللى مديريت پروژه
 • عضو کميته داوران مقالات هشتمين کنفرانس بين المللى مديريت پروژه
 • عضو کميته داوران مقالات هفتمين کنفرانس بين المللى مديريت پروژه
 • عضو کميته داوران پژوهش سال 91 انجمن مديريت پروژه ايران
 • مدير عامل شرکت دانشگاهى خانه عمران و معمارى دانشگاه تهران