مشاور و مدرس مدیریت پروژه

سوابق آکادمیک:

سوابق اجرایی: