عضو هیات مدیره انجمن بین المللی مدیریت پروژه

 

سوابق اجرایی: